fbpx

Czarterujemy od jednej doby. Dłuższy czarter, korzystniejsza oferta.

Regulamin strony

Regulamin zakupów w systemie internetowej rezerwacji usług Dreamboat.pl

Strony i przedmiot umowy

1) Serwis internetowej rezerwacji usług znajdujący się pod adresem www.dreamboat.pl zwany w dalszej
części Planyo, Sklep lub Serwis, jest własnością, MPG Info Maciej Garczyński 02-797 Warszawa, ul. Aleja
Komisji Edukacji Narodowej 54/102, REGON: 142252250 NIP: 6681382513 biuro@dreamboat.pl
dalej Sprzedawcą

2) Planyo jest wykupioną usługą licencyjną Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta Planyo, który jest
własnością Xtreeme Sagl Via Cantonale CH-6633 Lavertezzo Switzerland www.planyo.pl

3) Stroną dokonującą zamówienia i zakupów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba
prawna zwana dalej Klientem. Składając zamówienie, Klient akceptuje i zgadza się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.

4) Produktem są towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę.

5) Ceny podane w Planyo nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie
zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego). Ceny wszystkich produktów znajdujących
się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).Planyo zastrzega
sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

6) W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

7) Korzystanie z Planyo możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego
korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 59.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

8) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za
pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz
sporządzić jego wydruk.

9) Informacje o Produktach podane w Planyo, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe
oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady dokonywania zamówień

1) Wszelkie czynności dokonywane w ramach strony www.dreamboat.pl oraz Planyo, są przeznaczone
tylko i wyłącznie dla obecnych lub przyszłych klientów Sprzedawcy, którzy chcą dokonywać zakupu
Produktów drogą elektroniczną.

2) Składanie zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy internetowych
udostępnianych w ramach Planyo.

3) W ramach serwisu Planyo Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie.

4) Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym
zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą,
którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

5) Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Planyo w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Planyo niezamówionej
informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na
celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
c) korzystania z usług oferowanych przez Planyo w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w
danym zakresie zwyczajami,
d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e) korzystania z usług oferowanych przez Planyo w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz
dla jego serwisu, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich
przysługujących im praw,
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Planyo jedynie w zakresie własnego użytku
osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie
wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

6) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Planyo i/lub
podczas dokonywania zakupu Produktów.

7) Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Planyo o każdym przypadku naruszenia jego praw,
jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

8) Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT,
etc.

9) Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych
umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego lub innych danych
wskazanych przez Planyo za pośrednictwem strony internetowej www.dreamboat.pl.

10) Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione
Produkty będą dostępne oraz gdy Klient dokona wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie
15 minut od momentu złożenia zamówienia. Klient dokonując rezerwacji przez stronę www.dreamboat.pl 
dokonuje opłaty rezerwacyjnej. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie
poinformowany o anulowaniu. Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności
dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji.
W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie
zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

11) Opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet opłaty czarterowej. Czarterujący ma możliwość jednorazowego
odwołania rezerwacji, jednak musi poinformować mailowo o tym fakcie armatora minimum 3 doby przed terminem
rozpoczęcia czarteru. Jeżeli czarterujący spełni wspomniany warunek, opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet
innego czarteru, w innym terminie tzn. w roku w którym została dokonana rezerwacja, pod warunkiem uzgodnienia
w formie mailowej z armatorem, nowego terminu czarteru. W razie rezygnacji z czarteru jachtu przez Czarterującego,
nieodebrania jachtu w wyznaczonym terminie przez Czarterującego bądź niewykonania Umowy z jakichkolwiek innych
przyczyn nieleżących po stronie Armatora, wpłacona opłata rezerwacyjna określona w ust. 3 przepada w całości na rzecz
Armatora. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania przez Armatora na zasadach ogólnych.

12) Zrealizowanie zamówienia zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail.

13) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok według obowiązującego grafiku na dany
rok kalendarzowy.

14) Klient podczas rejestracji jest zobowiązany do podania adresu e-mail, pod którym możliwe będzie
potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia oraz numeru telefonu kontaktowego wraz z
numerem kierunkowym. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku błędnego wypełnienia
„Danych bilingowych”. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy
sprzedaży towaru lub usługi.

15) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia od klientów, którzy mają
nieuregulowane zobowiązania finansowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
zamówienia klient może się z skontaktować ze Sprzedawcą poprzez formularz na stronie internetowej
lub telefonicznie.

16) Klient który zakupił Produkt u Sprzedawcy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celach określonych w niniejszym Regulaminie

Formy płatności

1) W trakcie składania zamówienia Klient może dokonywać płatności tylko za pośrednictwem serwisu
autoryzacji płatności „Przelewy24” Spółka Akcyjna pod firmą PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Kancelarskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.500.000,00 złotych, kapitale
wpłaconym 4.500.000,00 złotych.

2) Opłaty dokonuje klient po przekierowaniu przez system na stronę Przelewy24. Zamówienie zostaje
realizowane dopiero po jego opłaceniu.

3) Wszelkie reklamacje dotyczące płatności internetowych należy zgłaszać bezpośrednio u usługodawcy
lub operatora płatności. Reklamacje dotyczące usług płatniczych, które Klient zgłosi Sprzedawcy
zostaną przekazane bezpośrednio usługodawcy lub operatorowi płatności. Nie ponosimy
odpowiedzialności za opóźnienia rozpatrzenia reklamacji przez usługodawców i operatora płatności.

4) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę
przesyłaną listem poleconym przez Sprzedawcę.

Postępowanie reklamacyjne

1) Reklamacje dotyczące umów, o których mowa w Regulaminie, Klient może składać w formie pisemnej,
w tym za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, na adres Sprzedawcy wskazany w
Regulaminie.

2) O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Klient może złożyć reklamację
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3) Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Klienta oraz adres e-mail Klienta;

4) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (rekomendowane jest,
aby była ona przesyłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) przez Sprzedawcę.

5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo, do wydłużenia tego okresu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji z przyczyn
niezawinionych od Sprzedawcy wydłuży się.

6) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Klienta, jeżeli te które podał
podczas zgłaszania reklamacji są niekompletne, lub gdy wymaga tego rozpatrzenie reklamacji.
Wyjaśnienia i dodatkowe informacje powinny być przesłane przez Klienta w terminie 7 dni. Jeżeli tak
się nie stanie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez jej rozpatrzenia.

7) Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

8) O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres podany przy składaniu reklamacji.


Spory

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1) W ramach świadczenia drogą elektroniczną umów sprzedaży wymagających podania danych
osobowych, Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), do
przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany
lub rozwiązania umowy sprzedaży przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umów
sprzedaży.

2) W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Serwisu w sposób
niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i
w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

3) Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w
związku z zakupami jest Sprzedawca. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest
za pośrednictwem adresu biuro@dreamboat.pl

4) Dane osobowe wykorzystywane są w celu: – realizacji umów sprzedaży za pomocą systemu Planyo oraz
bezpośrednio metodą tradycyjną w formie papierowej- utrzymania konta użytkownika i innych usług z
nim związanych w systemie Planyo zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży
internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników serwisu sprzedaży internetowej.

5) Klienci mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

6) Klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

7) Klient ma prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do
organu nadzorczego, którym, jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
a) nazwisko i imiona Klienta;
b) numer NIP (jeżeli dotyczy);
c) adres zamieszkania lub siedziby firmy,
d) adres poczty elektronicznej;
e) numer telefonu;
Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których
podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością
świadczenia Usług przez Usługodawcę.

9) Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez
Sprzedawcy z serwisu (dane eksploatacyjne):
a) identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z
którego korzystał Usługobiorca;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

10) Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we
wprowadzanych danych:
a) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w
ramach udostępnionych opcji.
b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości email do Usługodawcy na adres biuro@dreamboat.pl

11) Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę
drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail po zawarciu transakcji sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie
Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

Informacja o plikach „cookies”

1) Dreamboat.pl może używać plików „cookies” kiedy Klient odwiedza stronę www. „cookies”, które
mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, i są kojarzone wyłącznie z przeglądarką
konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to
informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy
każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych
o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron dreamboat.pl.

2) Dreamboat.pl może także umieszczać pliki „cookies” w celu:
a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu)
b) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu
c) dostosowania serwisu do potrzeb Klientów

3) Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej
poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia
użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi
strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże
wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”,
(zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z
niektórych funkcji.

Postanowienia przejściowe i końcowe.

1) W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo
prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub
nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W
miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego
postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2) Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z
dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 18 lipca
2002 oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z
dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

3) Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.dreamboat.pl oraz dostarczany
nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do modyfikacji i zmiany niniejszego Regulaminu.

4) Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego Regulaminu. Jeżeli Klient nie zgadza się ze
zmianami, może usunąć swoje konto w serwisie wysyłając wiadomość na biuro@dreamboat.pl.

5) Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2021.